אלול - תשובה, תפילה וצדקה.

תשרי חשוון - אמונה בה'

כסלו - אמונה בעצמי

טבת - להיות יהודי - מידות וערכים

שבט - המשך להיות יהודי - מידות וערכים

אדר א' - תרבות יהודית

אדר ב' - שמחה בעבודת ה'

ניסן  - בין גאולה לגאולה

אייר - ראשית צמיחת גאולתנו

סיון - הכנה לחופש - התורה מרכז חיינו