מגילת זכויות התלמיד

זכויות התלמידים מבוססות ברובן על אמנת זכויות הילד, החוק הישראלי, חוק זכויות התלמיד ועל חוזרי מנכ"ל משרד החינוך.
מכלול זכויות התלמיד/ה נמצא בהוראות חוזר המנכ"ל ומחייב את בתי-הספר. את חוזרי המנכ"ל ניתן לקרוא באתר משרד החינוך בתפריט: חוזרי מנכ"ל.

הזכות לחינוך

בחוק זכויות התלמיד משנת 2000  צוין:
"כל ילד ונער במדינת ישראל זכאי לחינוך בהתאם להוראות כל דין."
חינוך חובה פירושו לימוד המיועד לילדים ולנערים והניתן בחמש עשרה שנות לימוד, מהן שלוש שנים בגן הילדים בגיל 3 עד 5 ועד בכלל, ו12 שנות לימוד בכיתות א' עד יב'  לילדים ולנערים בגיל  6 עד 18 ועד בכלל.
חובת ההורים לשלוח את ילדיהם לבית הספר בגילאי לימוד חובה.
מי שחל עליו לימוד חובה לפי חוק לימוד חובה [תיקון: תשכ"ט, תשל"ו, תשל"ח, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ח, תשנ"ד, תשס"ז, תשס"ח]:
נער שבאחד הגילים 16 או 17, זולת אם סיים את לימודיו לפי תכנית של לימודים בכיתה י"ב, ומי שבגיל 18 ולא סיים אלא לימודים לפי תכנית של לימודים בכיתה י"א".   השר רשאי לזכות בחינוך חינם בנוסף על האמורים, את מי שטרם השלים לימודיו לפי תכנית של לימודים בכיתה י"ב, עד שישלים אותם, לפי כללים, מבחנים, תנאים וסייגים שנקבעו בתקנות, בהתייעצות עם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת.
הרחבת החוק לגילאי 17 ו 18 התקבלה ב-2007 ליישום והחלה באופן מדורג.

חובת הרישום של ילדים או נערים בגילאי לימוד חלה על ההורים. ילד או נער בגיל לימוד חובה שהגיע לארץ כעולה – חובה על הוריו לרשום אותו למוסד חינוכי תוך שלושים יום מיום העלייה. ילד או נער בגיל לימוד חובה שהעתיק את מקום מגוריו מתחום השיפוט של רשות חינוך מקומית אחת לתחום השיפוט של רשות חינוך מקומית אחרת – חובה על הוריו לרשום אותו למוסד חינוכי תוך שלושים יום מהיום בו העתיק את מקום מגוריו.

חוק זכויות התלמיד

בחוק זכויות התלמיד נקבע, כי הוראות החוק הנוגע לזכויות התלמיד תהיינה ברוח כבוד האדם ועקרונות אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד .

הוראות החוק תובאנה לידיעת התלמידים והוריהם בראשית כל  שנת לימודים (סעיף 21 ) כפי שיקבע השר באישור הועדה (סעיף 21 וסעיף 4 ).

חוק זכויות התלמיד והתקנות לחוק מתפרסמים  באתר זכויות התלמידים בשפה העברית ובשפה הערבית

חוק זכויות התלמיד

להמשך קריאה אנו ממליצים להיכנס לאתר משרד החינוך

עוד מאותו נושא:

פנייתכם התקבלה בהצלחה!

לעדכונים שוטפים על תהליך הרישום- הצטרפו לקבוצת הווטסאפ שלנו (קבוצה סגורה להודעות)

דילוג לתוכן